กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ลูกค้าทรู ร่วมสนุกเกมส์บินลัดฟ้าไปลั้ลลากับแอร์เอเชียบิ๊ก

ลูกค้าทรู ร่วมสนุกเกมส์บินลัดฟ้าไปลั้ลลากับแอร์เอเชียบิ๊ก และลุ้นรับ Samsung Galaxy S8 กับ AirAsia Big Point ผ่านแอพทรูยู

ลุ้นบินฟรี!! ญี่ปุ่น และลุ้นรับ Samsung Galaxy S8 กับ AirAsia Big Point ผ่านแอพทรูยู

ลูกค้าทรู ร่วมสนุกเกมส์บินลัดฟ้าไปลั้ลลากับแอร์เอเชียบิ๊ก ลุ้นบินฟรี!! ญี่ปุ่น และลุ้นรับ Samsung Galaxy S8 กับ AirAsia Big Point ผ่านแอพทรูยู
ระยะเวลากิจกรรม สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 18- 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ www.trueyou.co.th เท่านั้น

ร่วมสนุกได้ทาง TrueYou Applicaiton โดย Download ได้ที่ App Store และ Play Store โดยทำการค้นหาชื่อ "trueyou" หรือ คลิกที่ รูปด้านล่าง เพื่อ Download

 

เงื่อนไขการรับรางวัล
- จำนวนสิทธิต่อลูกค้า ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล/ 1 วัน เท่านั้น
- ทาง Air Asia BIG POINT จะส่งพ้อยท์ให้ลูกค้าผู้ได้รับรางวัล ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ประกาศรายชื่อผู้โชดดี
1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ใช้บริการในเครือทรู อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์ โดยต้องไม่ปรากฏว่ามีหนี้ค่าใช้สินค้า และ บริการค้างชำระใดๆทั้งสิ้น
2. ของรางวัลไม่สามารถ แลกเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
3. ผู้โชดดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็น สมาชิก AirAsia BigPoint สมัครได้ฟรีที่ http://www.airasiabig.com/th/th/

4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์ Samsung Galaxy S8 จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากการประกาศผล เพื่อแจ้งรายละเอียด การชำระภาษี และการรับรางวัลกิจกรรม โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(เฉพาะ Samsung) โดยชำระเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร ให้กับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยผู้โชคดีต้อง email ใบ Payin เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินค่าภาษี(โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิเฉพาะชื่อ-นามสกุล หรือ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลตกลงสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลปฎิบัติผิดหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัลดังกล่าว และให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองถัดไป (ถ้ามี) หรือดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว
5. กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ในการรับของรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว ไม่สามารถร่วมกิจกรรม และไม่สามารถรับของรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าวทุกกรณี
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการ แผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่ผู้สนับสนุนของรางวัลและบริษัท เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในการเล่นทุกรูปแบบ
9. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด